Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési – adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi – adatkezelési tájékoztató célja, hogy a

Pille OviSuli adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket.

 

Működtető: Beer Művészeti és Szolgáltató Bt.

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 69/B.

Telephely: 1139 Budapest, Gömb u. 7.

Adószám: 20155102-2-42

E-mail: info@pille-ovisuli.hu

Telefonszám: 20/356 7971

(továbbiakban: “Adatkezelő”),

Az adatkezelő weboldalának tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, elérhetősége:

Webcode Kft., 3531 Miskolc, Hutás u. 45.

Tel.: 46/200 500

Adatkezelő weboldalai cookie-kat helyeznek el a felhasználók számítógépén, erről az adatkezelő weboldalain tájékoztatás érhető el.

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha
  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
 • Az érintett megrendelő (fejlesztésben résztvevő, táborozó, alkalmazott és alvállalkozó) a megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a vonatkozó adatkezelési jogszabályok szerint, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.
 • Adatkezelő adatfeldolgozási szerződéssel szabályozott módon könyvelési, jogi és informatikai ügyekben adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe. Adatfeldolgozók még Adatkezelő alkalmazottai és egyéb, munkavégzésre irányuló szerződéssel foglalkoztatott munkatársai.
 • Adatkezelő más országba személyes adatokat nem továbbít.
 • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek az ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat is. A szolgáltató a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag és törvény által szabályozott módon elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások végzéséhez igénybe vett adatok kezeléséhez az érintett kifejezetten hozzájárult.
 • Az adatkezelés időtartama:

°         az adatkezelés időtartamát a szolgáltatás időtartamán túl az érintettek határozzák meg

°         képzési tevékenység végzéséhez kötődő képzési szerződésre vonatkozóan a képzés végétől számított egy év eltelte utáni naptári év vége

°         kiállított számlákra vonatkozóan a kiállítástól számított nyolc év eltelte utáni naptári év vége

 • Adatkezelő folyamatosan biztosítja, hogy az érintett az adatkezelő által kezelt adatok kezelését megtilthassa, azokat, illetve az adatkezelés idejét módosítsa, amennyiben az érintett rendelkezése nem ütközik törvénybe. Amennyiben az adatkezelő szolgáltató adatkezelési joga vagy adatkezelési kötelezettsége valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről az általa igénybe vett adatfeldolgozót értesíti.
 • Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait papír-alapon megsemmisíti, elektronikus adatkezelés esetén visszaállíthatatlan módon törli. Az adatkezelő szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő érintett a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból az érintett mely adatait kezeli.
 • A szolgáltatást igénybe vevő érintett az adatainak a megadásával elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a szolgáltató, és szolgáltatóval együtt működő adatfeldolgozó az adataival adatkezelést illetve adatfeldolgozást végezzen.
 • Az adatai megadásával az igénybe vevő, mint érintett elismeri, hogy a szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját megismerte, és elfogadta.
 • Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról a honlapján értesíti az ügyfeleit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő tevékenységeire vonatkozó, érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
 • Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, így például a marketing célokból készült, személyes adatokkal ki nem egészített foto és video felvételek.
 • Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
 • Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a papír-alapú vagy az elektronikus adatkezelés során, mind az adatok tárolása, biztonsági mentése és őrzése során.
 • A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek és az intézmény vezetője férhetnek hozzá.
 • Amennyiben 16 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre.

Érintettek jogai:

 • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint a kezelt adatairól másolatot kérni – GDPR 15. cikk, Info tv. 15.§ – hozzáférési jog.
 • Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni
 • Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését – GDPR 16. cikk, Info tv. 17. § helyesbítéshez való jog.
 • Az érintettnek jogában áll – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatai törlésére  – GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) – törléshez való jog.
 • A személyes adatot törölni kell, ha:
  • kezelése jogellenes,
  • az érintett kéri,
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben vagy más módon meghatározott határideje lejárt,
  • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 • Az érintettnek joga van hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulásának visszavonására. Ez megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja – GDPR 7. cikk (3) hozzájárulás visszavonásához való jog.
 • A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő az érintett kérésére helyesbíteni köteles. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatfeldolgozás céljából továbbították.
 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen – GDPR 21. cikk, Info tv. 21. tiltakozáshoz való jog.
 • Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 • Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 • Az érintettnek joga van a személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában kikérni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére – GDPR 20. cikk – adathordozhatóság joga.
 • Az érintettnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabályt sért – GDPR 77. cikk – felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
 • Az érintett a jogainak vélelmezett megsértése esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, a lehetőség szerinti békés rendezés céljából, végső soron az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.