Egésznapos iskola-előkészítő

Tanfolyamunk során, kis létszámú csoportban, délelőtt és délután is iskola-előkészítő/képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk. Ideális, mert a gyerekek reggel, az óvoda helyett hozzánk jönnek, így az egész nap rendelkezésünkre áll, hogy változatos formában fejlesszük őket.

 

Iskola-előkészítőnket ajánljuk gyermekének, ha
– jövő szeptemberben iskolás lesz, és szeretné, hogy zökkenőmentesen jusson át az óvoda és az iskola elvárásai közt tátongó szakadékon;
– “kinőtte” az óvodát, unatkozik,
– olyan iskolába készül, ahol „játékos foglalkozáson” kell megméretni a bekerüléshez;
– bizonyos területen életkorához képest elmarad, éretlen (mozgás, beszéd, finommotorika, figyelem, …)
– visszahúzódó, nehezen barátkozik,
– bizonytalan, hogy milyen iskolát válasszanak,
– szeretné, hogy magabiztos, érdeklődő, sikeres kisiskolássá váljék!

Programunk átmenetet képez az óvoda és az iskola között. A gyerekek természetes kíváncsiságára, tanulás iránti vágyára alapozva fejlesztjük képességeiket, amelyek birtokában könnyedén sajátítják majd el az ismereteket, így garantálva a sikerélményt és a tanulás szeretetét. Nem felejtjük el, hogy ebben az életkorban az ismeretszerzés legfőbb eszköze a játék, de megismerkedünk az iskolai eszközökkel, feladatokkal is. Megtanulunk jelentkezni, egymást türelmesen meghallgatni, az utasításokat értelmezni, végrehajtani.

A gyermekek érdekeit és fejlődését szem előtt tartva, folyamatosan konzultálunk a szülőkkel, segítjük az otthoni gyakorlást.

Mely területeket fejlesztjük?
Mozgás:
– egyensúlyérzék (Ayres tölcsér, Bobath labda, billenőpad),
– keresztirányú mozgások gyakorlása az agyféltekék működésének összehangolása érdekében,
– járások, futások, szökdelések, ugrások, gurulások,
– ritmikus mozgások,
– labdaügyesség.

Grafomotorika:
– gyurmázás, origami, papírtépés, szemezgetés, fonás, nyírás, sodrás, festés, tapogatás, dróthajlítás, csavarás, masni kötés.
– a kéz izomzatának erősítése, lazítása
– helyes ceruzafogás kialakítása,
– vonalkövetés kézzel, ujjakkal, ceruzával,
– színezés, rajzolás,
– hiányzó vonalak pótlása,
– ritmikus sorok írása,
– megfelelő nyomaték kialakítása,
– betűelemek gyakorlása.

Testséma és téri tájékozódás:
– irányok megkülönböztetése,
– viszonyszavak használata,
– tájékozódás térben, síkban.

Beszédészlelés, artikuláció:
– artikulációs gyakorlatok,
– hangok megkülönböztetése,
– szerialitás (sorrendiség),

Matematikai képességek:
– szerialitás (sorrendiség),
– számfogalom kialakítása,
– számlálás,
– műveletek tárgyakkal,
– kombinációs készség,
– különbség, azonosság,
– logikus gondolkodás,
– relációk,
– számképek,
– becslés, mérések,
– szín- és formaérzékelés, tulajdonságok.

Gondolkodás, figyelem, emlékezet:
– versek, mesék tanulása,
– tapasztalati következtetés (ok-okozat),
– alak/háttér megkülönböztetése,
– monotóniatűrés,
– vizuális és verbális figyelem és emlékezet.

Szociális képességek:
– egymás iránti tolerancia, türelem,
– társas érintkezések fejlesztése,
– egymás segítése, empátia,
– utasítás értelmezése, végrehajtása,
– szabályok, elemi viselkedési normák betartása.

Nem kapott választ minden kérdésére? Elérhetőségeinken szívesen állunk rendelkezésére!

Árak, időpontok