Egésznapos iskola-előkészítő

Ebben a formában, kis létszámú csoportban délelőtt és délután is iskola-előkészítő/képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk.

Iskola-előkészítőnket ajánljuk gyermekének, ha
– jövő szeptemberben iskolás lesz, és szeretné, hogy zökkenőmentesen jusson át az óvoda és az iskola elvárásai közt tátongó szakadékon;
– “kinőtte” az óvodát, unatkozik,
– bizonyos területen életkorához képest elmarad, éretlen (mozgás, beszéd, finommotorika, figyelem, …)
– olyan iskolába készül, ahol „játékos foglalkozáson” kell megméretni a bekerüléshez;
– visszahúzódó, nehezen barátkozik,
– bizonytalan, hogy milyen iskolát válasszanak,
– szeretné, hogy magabiztos, érdeklődő, sikeres kisiskolássá váljék!

Foglalkozásaink átmenetet képeznek az óvoda és az iskola között. A gyerekek természetes kíváncsiságára, tanulás iránti vágyára alapozva fejlesztjük képességeiket, amelyek birtokában könnyedén sajátítják majd el az ismereteket, így garantálva a sikerélményt és a tanulás szeretetét.

A gyermekek érdekeit és fejlődését szem előtt tartva, folyamatosan konzultálunk a szülőkkel, segítjük az otthoni gyakorlást.

A tandíj a délelőtti és délutáni foglalkozásokon való részvételt is tartalmazza.

Mely területeket fejlesztjük?
Mozgás:
– egyensúlyérzék (Ayres tölcsér, Bobath labda, billenőpad),
– keresztirányú mozgások gyakorlása az agyféltekék működésének összehangolása érdekében,
– járások, futások, szökdelések, ugrások, gurulások,
– ritmikus mozgások,
– labdaügyesség.

Grafomotorika:
– gyurmázás, origami, papírtépés, szemezgetés, fonás, nyírás, sodrás, festés, tapogatás, dróthajlítás, csavarás, masni kötés.
– a kéz izomzatának erősítése, lazítása
– helyes ceruzafogás kialakítása,
– vonalkövetés kézzel, ujjakkal, ceruzával,
– színezés, rajzolás,
– hiányzó vonalak pótlása,
– ritmikus sorok írása,
– megfelelő nyomaték kialakítása,
– betűelemek gyakorlása.

Testséma és téri tájékozódás:
– irányok megkülönböztetése,
– viszonyszavak használata,
– tájékozódás térben, síkban.

beszédészlelés, artikuláció:
– artikulációs gyakorlatok,
– hangok megkülönböztetése,
– szerialitás (sorrendiség),

Matematikai képességek:
– szerialitás (sorrendiség),
– számfogalom kialakítása,
– számlálás,
– műveletek tárgyakkal,
– kombinációs készség,
– különbség, azonosság,
– logikus gondolkodás,
– relációk,
– számképek,
– becslés, mérések,
– szín- és formaérzékelés, tulajdonságok.

Gondolkodás, figyelem, emlékezet:
– versek, mesék tanulása,
– tapasztalati következtetés (ok-okozat),
– alak/háttér megkülönböztetése,
– monotóniatűrés,
– vizuális és verbális figyelem és emlékezet.

Az egymással töltött idő lehetőséget nyújt a társas érintkezések fejlesztésére is. A gyerekek megtanulják az együttműködés szabályait, egymás segítését, fejlődik empátiájuk, türelmük.

Árak, időpontok