Egésznapos iskola-előkészítő

Tanfolyamunk során, kis létszámú csoportban, délelőtt és délután is iskola-előkészítő/képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk. Ez azért is ideális, mert a gyerekek reggel, az óvoda helyett hozzánk jönnek, így az egész nap rendelkezésünkre áll, hogy változatos formában fejlesszük őket.

Iskola-előkészítőnket ajánljuk gyermekének, ha
– jövő szeptemberben iskolás lesz, és szeretné, hogy zökkenőmentesen jusson át az óvoda és az iskola elvárásai közt tátongó szakadékon;
– “kinőtte” az óvodát, unatkozik;
– olyan iskolába készül, ahol „játékos válogatón” kell megméretni a bekerüléshez;
– bizonyos területen életkorához képest elmarad, éretlen (mozgás, beszéd, finommotorika, figyelem, …);
– az óvoda vagy a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztést javasol;
– visszahúzódó, nehezen barátkozik;
– bizonytalan, hogy milyen iskolát válasszanak;
– szeretné, hogy magabiztos, érdeklődő, sikeres kisiskolássá váljék!

Programunk átmenetet képez az óvoda és az iskola között. A gyerekek természetes kíváncsiságára, tanulás iránti vágyára alapozva fejlesztjük képességeiket, amelyek birtokában könnyedén sajátítják majd el az ismereteket, így garantálva a sikerélményt és a tanulás szeretetét. Nem felejtjük el, hogy ebben az életkorban az ismeretszerzés legfőbb eszköze a játék, de megismerkedünk az iskolai eszközökkel, feladatokkal is. Megtanulunk jelentkezni, egymást türelmesen meghallgatni, az utasításokat értelmezni, végrehajtani.

A gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva kezdetben sok mozgással, játékos tevékenységekkel, kreatív alkotásokkal váltakoztatjuk a monotonabb feladatokat, de már a kezdetektől megismertetjük őket a papír-ceruza feladatokkal is. Tavaszra az arány megfordul, mivel a rendszeres fejlesztésnek köszönhetően a gyerekek képesek már tartósan figyelni, koncentráltan dolgozni.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy megszerettessük a gyerekekkel a rajzolást. Ennek érdekében megtanítjuk őket az ábrázolás alapjaira (állatokat, embert rajzolunk) és megismertetjük a különböző technikákat. Nagy öröm, amikor azt a szülői visszajelzést kapjuk, hogy a gyerek otthon is egyre többet rajzol, holott eddig nem lehetett rávenni őt erre.

Foglalkozásainkat kizárólag szakképzett, tapasztalt pedagógusok tartják, akik ismerik az óvodai és iskolai elvárásokat, így tananyagunkat ezek figyelembevételével dolgoztuk ki.

A hozzánk járó gyerekek – ahogy majdan az iskolában is – képességeiket tekintve széles spektrumot képviselnek, de a kis csoportlétszám lehetővé teszi a velük való differenciált foglalkozást. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőket segítsük a gyermekük számára legmegfelelőbb iskolát megtalálni, és arra a gyerekeket a lehető legjobban felkészíteni.

Ennek érdekében az ovisulis napokon az alábbi területeket fejlesztjük:
Mozgás:
– egyensúlyérzék (Ayres tölcsér, Bobath labda, billenőpad),
– keresztirányú mozgások gyakorlása az agyféltekék működésének összehangolása érdekében,
– járások, futások, szökdelések, ugrások, gurulások,
– ritmikus mozgások,
– labdaügyesség.

Grafomotorika:
– gyurmázás, origami, papírtépés, szemezgetés, fonás, nyírás, sodrás, festés, tapogatás, dróthajlítás, csavarás, masni kötés.
– a kéz izomzatának erősítése, lazítása
– helyes ceruzafogás kialakítása,
– vonalkövetés kézzel, ujjakkal, ceruzával,
– színezés, rajzolás,
– hiányzó vonalak pótlása,
– ritmikus sorok írása,
– megfelelő nyomaték kialakítása,
– betűelemek gyakorlása.

Testséma és téri tájékozódás:
– irányok megkülönböztetése,
– viszonyszavak használata,
– tájékozódás saját testen, térben, síkban.

Beszédészlelés, artikuláció:
– artikulációs gyakorlatok,
– hangok megkülönböztetése,
– szerialitás (sorrendiség),

Matematikai képességek:
– szerialitás (sorrendiség),
– számfogalom kialakítása,
– számlálás,
– műveletek tárgyakkal,
– kombinációs készség,
– különbség, azonosság,
– logikus gondolkodás,
– relációk,
– számképek,
– becslés, mérések,
– szín- és formaérzékelés, tulajdonságok.

Gondolkodás, figyelem, emlékezet:
– versek, mesék tanulása,
– tapasztalati következtetés (ok-okozat),
– alak/háttér megkülönböztetése,
– monotóniatűrés,
– vizuális és verbális figyelem és emlékezet.

Szociális képességek:
– egymás iránti tolerancia, türelem,
– társas érintkezések fejlesztése,
– egymás segítése, empátia,
– utasítás értelmezése, végrehajtása,
– szabályok, elemi viselkedési normák betartása.

Nem kapott választ minden kérdésére? Elérhetőségeinken szívesen állunk rendelkezésére!

Árak, időpontok